Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Podmínky pro plavbu na řekách

 

Všechny vodní toky a jiné vodní plochy (jakékoli řeky, potoky, rybníky, přehrady, …), na nichž je možné provozovat jakoukoli plavbu, jsou podle zákona č. 114/ 1995 Sb. o vnitrozemské plavbě vnitrozemskými vodními cestami. Ty se dělí na sledované vodní cesty a nesledované. Drtivá většina vodácky využívaných tras na řekách a potocích spadá mezi nesledované vodní cesty, ale i na nich platí vyhláška č. 67/2015 Sb o pravidlech plavebního provozu (PPP) a další zákonné normy. Každý vodák by měl tato pravidla dodržovat, protože platí obecně pro všechna plavidla i malá a jejich posádku a to na všech vodních cestách. Malé plavidlo je takové plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost je maximálně 12 cestujících (pozor, cestující není člen posádky ovládající plavidlo, limity na počty členů posádky nejsou). Dále celková hmotnost nesmí přesáhnout 1000 kg včetně povoleného zatížení. Z toho vyplývá, že běžné kanoe, rafty, kajaky a ostatní lodě pro rekreační plavbu jsou malá plavidla, pro které není nutné mít žádný průkaz ani zkoušky a plavidlo nemusí být registrováno.

Zákon o vnitrozemské plavbě dále stanoví v § 22

Zákaz plavby

(1) Plavba je zakázána
a) při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby; zákaz plavby platí pro druhy plavidel nebo jejich sestav, jejichž bezpečnost tento vodní stav ohrožuje,
b) při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity

Vyhláška č. 46/2015 Sb. ještě zákon upřesňuje v § 3:

Povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně.

Zákon mluví o vyhlášeném stavu, což znamená, že ho musí někdo vyhlásit, např. povodňová komise, ale z vodáckého pohledu je vhodnější se orientovat dle web stránek CHMI, jednotlivých povodí nebo raft.cz, kde je překročení stupně z hlásných profilů signalizováno barevně. O nebezpečnosti splutí řeky během povodně a rizicích zvýšených stavů je více v knize Bezpečně na tekoucí vodě nebo na raft.cz

I další body zákona jsou pro splutí řek důležité:

§ 23
(1) Provozovatelé plavidel jsou povinni přizpůsobit provoz plavidla na vodní cestě povaze a stavu vodní cesty.
(3) Za řádný technický stav a bezpečnost plavidel v provozu odpovídá jejich provozovatel.

§25 (6) Členem posádky plavidla může být jen osoba zdravotně a odborně způsobilá ...

§ 29b Povinnosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla
(3) Vůdce plavidla je dále povinen zajistit, aby při plavbě nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel, vodní cesty, staveb na ní se nacházejících, přístavních zařízení nebo životního prostředí, a aby plavba neohrožovala správu vodní cesty ...

§ 42 Státní dozor
(1) Státní dozor na vodních cestách a provozu na nich vykonává Ministerstvo dopravy a Státní plavební správa.
(5) Kontrolující osoba zakáže plavbu plavidla, zjistí-li, že
c) plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti a zjevně ohrožuje bezpečnost osob na plavidle, životní prostředí nebo bezpečnost plavebního provozu,
e) schopnosti vůdce plavidla nebo členů posádky jsou sníženy z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.

Dle výše uvedených paragrafů dbejte na to, abyste zvolili vhodnou řeku za vhodného stavu a posádce zajistili takové vybavení, které odpovídá charakteru řeky (vesty, helmy …). Navíc vůdce plavidla ani členové posádky nesmí řídit loď pod vlivem alkoholu či jiných drog.

Vodáky bývají povinnosti a pravidla spojená s plavbou opomíjena s odkazem, že platí pouze pro „velké lodě“, mezi které kanoe či kajaky nespadají, a jen na velkých řekách (Vltava a Labe). I když hlavní cíl zákonných norem je opravdu zaměřen na větší lodě, přesto platí kdekoliv (potok, rybník, přehrada) a každý, kdo je na vodě, se jim musí podřídit. Je to obdobné jako na silnici, kde je nutné i na té nejmenší silničce při použití jízdního kola řídit se pravidly silničního provozu.

V PPP je ještě specifikováno v § 81:
Proplouvání přes jezy
(1) Proplouvat jezovým polem se nesmí, je-li označeno jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými signálními znaky A.1a uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) Proplouvání jezovým polem se smí, je-li vpravo i vlevo označeno signálním znakem E.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Na jezech na nesledovaných vodních cestách, což jsou obvyklé vodácké trasy, správce vodní cesty (obvykle jednotlivé státní podniky povodí) plavbu zakazuje označením zákazem proplutí, a pokud není značka přítomna, je možné jez sjíždět na vlastní nebezpečí.

Kromě výše uvedených zákonných norem je zde další zákon, který se vztahuje přímo k užívání povrchových vod. Jedná se o tzv. vodní zákon 254/2001 Sb.

Důležité body zákona:
  • K užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody potřebné k provozu plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu.
  • Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

Zákon po novelizaci 544/2020 Sb. výrazně podporuje rekreační plavbu v §15 a §36 a to díky Asociaci vodní turistiky a sportu, která změny přes poslance zajistila. Jezy tak budou muset být u nových rozhodnutí dobře prostupné a pod jezy by měl být zachován takový průtok, který umožní plout dále.

§36
(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku a zohledňuje možnosti rekreační plavby
(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmínkám vodního toku a možnostem rekreační plavby, charakteru nakládání s vodami a vychází z opatření k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí podle § 26. Dále stanoví místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu. 

§15
(8) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě a musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku a musí být umožněno jejich překonání v rámci vodní cesty.

Dodržujte též zákon v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který vymezuje doby nočního klidu. Hlavně na tábořištích dochází k častému rušení, berte ohled na ostatní.

Značení na řekách

Přehled signálních znaků používaných na turisticky vyhledávaných řekách je na nebezpecnejezy.cz

Shrnutí:

  • na všech řekách i potocích platí pravidla definována zákonem o vnitrozemské plavbě;
  • každý je povinen je dodržovat, tedy i vodáci;
  • vůdce plavidla ani členové posádky nesmí řídit loď pod vlivem alkoholu či jiných drog;
  • vůdce plavidla zodpovídá za bezpečnost posádky.

Údaje byly převzaty z knihy Bezpečně na tekoucí vodě, která popisuje bezpečné chování vodáků na řekách včetně sebezáchrany, záchrany nebo organizace lodí.